Støjdæmpning af Lyngby-motorvejen ved Gentofte sø

Støjen er til stor gene, ikke bare for alle beboerne i området omkring Gentofte Sø, men også for de mange der bruger søen til rekreative formål. Støjen har været støt voksende gennem de sidste årtier. I dag er det ikke kun i myldretiden, men hele døgnet at der høres en påtrængende larm fra motorvejen. Støjen kan være så voldsom at man er nødt til at hæve stemmen for at høre hvad hinanden siger når man færdes i søens sydlige ende - også ovre på den bebyggede side.
Kommunen mener ikke at støjdæmpning er deres opgave, men det er vi uenige i! I lyset af det noget usædvanlige højvande i kommunekassen mener vi godt at kommunen kan gå aktivt ind i at reducere støjforureningen af den populære sø.

Kommunen skal i år udarbejde en "støjhandleplan" ud fra helt nye målinger af støjen i kommunen, og vi vil selvfølgelig prøve at påvirke kommunen til at tage initiativer til støjdæmpning langs motorvejen.

Sagen har været drøftet med borgmesteren i flere år, uden at vi er kommet videre på dette område, hvilket er utilfredsstillende. Det er afklaret, at staten ikke har planlagt at etablere støjdæmpende foranstaltninger ud foran Gentofte Sø-området, da man prioriterer støjværn ud for beboelsesbygninger højere.

Borgmesteren har tilkendegivet at det er tale om  en statslig opgave som kommunen ikke vil finansiere. Der må påregnes en udgift på 4-5 mio. kr.

I modsætning hertil har foreningen den opfattelse, at området omkring Gentofte Sø lider meget under den støjmæssige forurening, og at kommunen derfor burde afsætte midler til en etapemæssig løsning af problemet.

Gennem vores mangeårige påpegning af problemet har vi dog formået kommunen til i to omgange at bevilge ca. ½ mio. kr. til beplantning af den sydvestlige del af sø-området ud mod motorvejen, hvilket vi er meget tilfredse med. Foreningen kan således konkludere at vores indsats på dette områder ikke har været helt forgæves.

Læs mere om borgermødet som vi holdt sammen med Gentofte Sogns Grundejerforening i juni 2009 her

I 2010 har kommunalbestyrelses- og folketingsmedlem Ejvind Vesselbo haft held til at få transportministeren til at love at gøre noget ved sagen, men siden er trafikministeren skiftet flere gange, og der er ikke sket så meget på dén front.

I mellemtiden har vi dog i det mindste kunnet glæde os over, at der er kommet støjdæmpende asfalt på vejbanerne. Men den endelige, fyldestgørende løsning lader stadig vente på sig. 

Senest har vi påpeget problemet i vores høringssvar til Kommuneplan 2013, og dertil svarer kommunen nu blot, at de ikke tror på, at en støjskærm vil gøre nogen forskel for beboerne på den østlige side af søen. Vi synes det fortjener at blive undersøgt ordentligt! 

 

Se vores bemærkninger til kommuneplan 2013 her
Og se kommunens svar her