• Hvordan påvirker anlæg af Lynetteholm kvaliteten af Gentoftes badevand?
 • Hvordan vil den planlagte omfartsvej gennem Gentofte til Lynetteholm påvirke støj og udslip af NOx fra bilernes udstødningsgas?
 • Hvad betyder en eventuel flytning af rensningsanlægget Lynetten for Gentoftes borgere?

Borgmester Michael Fenger indledte mødet, hvor han bl.a. gav udtryk for sin bekymring for den øgede tunge trafik i Gentofte og øvrige gener for kommunens borger, når anlæg af Lynetteholm for alvor går i gang.

 

Lea Gram Jacobi orienterede om Danmarks Naturfredningsforenings kritik af planerne for anlæg af Lynetteholm i Øresund.

DN er især kritisk overfor:

 • Miljøkonsekvensrapporten, der bagatelliserer de alvorlige klima- og miljøkonsekvenser
 • Begrænset muligheder for at klage over projektets delelementer og kommende ændringer
 • Manglende inddragelse af nabolandene (Espoo-konventionen om grænseoverskridende miljøpåvirkninger) i vurderingen af miljøkonsekvenserne af Lynetteholm
 • Lynetteholms negative påvirkninger i Øresund, der er udpeget som kommende Marin Naturnationalpark

Leas oplæg kan ses her

Morten Holtegaard Nielsen, hydrauliker og oceanograf i Marine Science & Consulting præsenterede sin vurdering af Lynetteholm-projektets konsekvenser:

 • Øget risiko for stormflod fra nord
 • Reduktion af indstrømningen af vand og salt til Østersøen
 • Spredning af forurenet sediment, der påvirker badevand, ålegræs mv.

Mortens oplæg kan ses her

Kjeld Allan Larsen, magister i geografi og næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik fortalte om Lynetteholms trafikale konsekvenser:

 • Markant øget trafik både hvad angår personbiler og lastbiler
 • Markant øget og højere niveau af støj
 • Markant øget udledning af CO2

Kelds oplæg kan ses her

Karen Riis Kjølbye, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og bestyrelsesmedlem i BIOFOS orienterede om Lynetteholms mulige konsekvenser for rensningsanlægget Lynetten.

Eventuel flytning af Lynetten vil kræve milliardinvesteringer til nedrivning af eksisterende anlæg, etablering af nye spildevandsledninger og anlæg af et nyt stort rensningsanlæg for de 15 hovedstadskommuner.