Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022 - 2032

Gentofte Kommunes spildevandsplan 2022-2032 er efter Danmarks Naturfredningsforening vurdering en god pædagogisk indsigt i de kommende års planlagte initiativer på regn- og spildevandsområdet i Gentofte Kommune.

Gentoftes spildevandsplan 2022-2032 har især fokus på et helt nyt afløbssystem med en omfattende plan for separering af regnvand frem mod 2050.

Danmarks Naturfredningsforening støtter planen om fuld separering af regn- og spildevand. Men det er efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering ikke miljømæssigt forsvarligt, at spildevandsplanen kun indeholder en reduktion på 20-25 pct. i det samlede årlige overløb med regnvandsopblandet spildevand frem mod 2032. 

Regnvand fra veje, p-pladser, tage m.v. indeholder næringsstoffer, tungmetaller, bakterier og miljøfremmede stoffer, der er skadelige for kommunens vandløb, søer og Øresund. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 3 skal udledning af forurenende stoffer begrænses ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden udledning til vandområderne.

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at det er muligt for Gentofte Kommune at gennemføre en mere effektiv indsats frem mod 2032, dels for a reducere den samlede mængde overløb, dels for at rense regnvandet inden udledning til vandområderne.

Statens vandområdeplaner 2021-2027 skal sikre en god økologisk tilstand for smådyr, fisk, vandplanter og alger og en god kemisk tilstand af vandet. Vandområdeplanerne omfatter bl.a. Gentofte Sø, Gentofterenden, Søborghusrenden, Nordkanalen og Øresund.

Gentofte kommunes spildevandsplan skal således sikre, at kommunen opfylder vandområdeplanernes krav om god økologisk tilstand inden 2027. Spildevandsplanen skal sikre, at regn- og spildevand afledes miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder sikre kvaliteten af badevandet i Øresund. 

EU Kommissionen har klart tilkendegivet, at vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser efter 2027 kun kan tages i brug ved naturgivne forhold. Det betyder efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering, at alle nødvendige tiltag for opnåelse af god økologisk tilstand skal være besluttet og iværksat senest 2027. 

Ca 60 gange årligt medfører voldsom regn overløb fra Gentoftes afløbssystem i Øresund. Dertil kommer overløb til kommunens vandløb og søer. Samlet set er der årligt tale om ca. 1,8 mio. m3 overløb til Øresund og 40-50.000 m3 overløb til kommunens vandløb og søer. 

I Miljørapport for Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022 - 2032 (Rambøll, april 2022) afsnit 6.1.1. ”Eksisterende forhold og miljøstatus” er tilstanden i kommunens vandløb, søer og Øresund beskrevet:

  • Gentofte Sø har dårlig økologisk tilstand og ikke god kemisk tilstand. Der er ikke fastsat indsatser til at opnå god økologisk tilstand.
  • Gentofterenden har ringe økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Det forventes at opnå god økologisk tilstand efter stop for udledning af regnvand.
  • Søborghusrenden/Nordkanalen har dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Det forventes at opnå god økologisk tilstand efter stop for udledning af regnvand.
  • Øresund har moderat økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Der er ikke fastsat indsatser til at opnå god økologisk tilstand.
  • Grundvand i kommunen har både god og ringe vandkvalitet og kemisk tilstand (pesticider). Der er ikke fastsat indsatser til at opnå god økologisk tilstand 

Danmarks Naturfredningsforening finder det utilfredsstillende, at Gentofte kommune ikke lever op til vandområdeplanernes krav om at igangsætte indsatser inden 2027, der markant reducerer det samlede overløb med regnvandsopblandet spildevand. 

Danmarks Naturfredningsforeninger ser frem til en præsentation af Gentofte Kommunes planer om konkrete blå-grønne multifunktionelle løsninger, der sikrer færre overløb uden negative konsekvenser for natur og miljø inden 2027. 

Danmarks Naturfredningsforeninger ser ligeledes frem til en præsentation af Gentofte Kommunes konkrete indsatser for rensning af regnvand (med bedst tilgængelig teknik) inden 2027. 

Danmarks Naturfredningsforening deltager meget gerne i dialog med Gentofte Kommune om udmøntning og løbende vurdering af en mere ambitiøs spildevandsplan frem mod 2032.