På informationsmødet på Gentofte Rådhus 2. feb. om Lynetteholms konsekvenser for Gentofte lovede DN Gentofte at informere her på siden, når der sker nyt i Lynetteholmprojektet.

En borgersamling bestående af et repræsentativt udsnit af personer fra hovedstaden og 11 omegnskommuner har brugt i alt 1.300 timer fra november 2022 til februar 2023 på granskning af oplæg fra eksperter og interessenter. Borgersamlingen har desuden gennemlæst den store materialesamling og øvrige opslagsværk om Lynetteholmprojektet.

Borgersamlingens første delanbefalinger blev præsenteret på et møde i By & Havn 22. feb.

Her er nogle nedslag i Borgersamlingens anbefalinger:

OVERSKUELIGHED

 • Projektets formidling og beslutningsgrundlag bør deles op i:
  - Jorddeponi (Københavns behov for jorddeponi)
  - Kystsikring (Klimasikring af København)
  - Byudvikling (Københavns behov for udvikling af nye boligområder. 

 • Den fortsatte etablering af Lynetteholm bør ske på en mere transparent måde. Det skal være muligt at have en åben demokratisk samtale om projektet ved at styrke gennemsigtighed i beslutningsgrundlaget og processen. 

KLIMA, MILJØ OG BIODIVERSITET

 • Projektet bør i alle faser tage nødvendige hensyn til klima, miljø og biodiversitet og bidrage positivt til indfrielsen af Paris-aftalens krav.
 • Tilpasningsdygtige og naturbaserede kystsikringsløsninger bør tilstræbes med størst mulig biodiversitet over og under havet.
 • Der bør udvikles og anvendes et transparent og gennemgående forsigtighedsprincip for alle aktiviteter i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm. Man kan lægge sig op ad EU-forsigtighedsprincip, der går ud på at minimere eller undgå potentielle risici, for f.eks. menneskers, dyrs og planters sundhed eller for miljøet – også i tilfælde, hvor de tilgængelige videnskabelige data ikke muliggør en fuldstændig risikovurdering.
 • Der bør sikres større mængde data, mere viden og en uvildig forskning og vurdering fra flere eksperter af f.eks. ilt, salinitet, næringsstoffer og de naturlige leveforhold i Øresund.
 • Der bør udarbejdes en ny type miljøkonsekvensrapport, som inddrager data, hvor man også kan forholde sig til konsekvenserne for Østersøen. På den måde kompenseres der for tabt havareal.

JORDDEPONERING

 • Der bør laves en samlet uvildig vurdering af prognoser og strategi for produktion af overskudsjord. Her skal beregning af jord til hele kystsikringen af København og Sjælland beregnes for at undgå, at al overskudsjord bruges på opfyldningen af Lynetteholm 

TRAFIK

 • Der bør være fokus på at vælge løsninger, der begrænser den tunge trafik gennem beboelsesområder i København. 

ØKONOMIEN

 • Budgettet for Lynetteholm bør gøres offentligt tilgængeligt, så udfordringer, overvejelser og usikkerhed synliggøres.
 • Budgettet og finansieringen bør deles op i jorddeponi, klimasikring, byudvikling og infrastruktur
 • Præmisserne for finansiering af Lynetteholm bør genbesøges med rettidig omhu, hvor ny viden inddrages i en vurdering af det samlede projekt.
 • Der bør laves en genberegning af produktionen af overskudsjord i København og en vurdering af, hvorvidt Lynetteholm kan etableres indenfor den estimerede tidsperiode og økonomi. Herunder hvordan ser økonomien ud for anvisning af jord om 10 år 

Læs ”Midtvejsrapport, Delanbefalinger Borgersamling om Lynetteholm, Fase 1” (februar 2023):