Fra Hasløv og Kjærsgaards projekt - en visualisering af vores idé for kysten

Selvom kommunalbestyrelsen har afvist at starte en sag om kystsikring, arbejder vi fortsat for at få adgang langs kysten!

En helt ny mulighed for at færdes til fods langs Øresund - og samtidig en fremtidssikret forbedring af kystsikringen - det er hvad vi kunne have fået, hvis DN's projektforslag var blevet taget op af kommunen. DN præsenterede i 2008 kommunen for et gennemarbejdet skitseprojekt som var udarbejdet af arkitekt Dan Hasløv fra Hasløv og Kjærsgaard Arkitektfirma I/S. Projektet tog sigte på at løse et påtrængende problem med kystsikringen, der ikke er tilstrækkelig i forhold til det voldsommere vejrlig der følger af klimaforandringerne, og samtidig ville der kunne dannes en ganske smal sandstrand, som vil gøre det muligt for beboerne i området at gå langs vandet fra Hellerup Havn til Charlottenlund Fort.

Kystdirektoratet udtalte sig om projektet i april 2008, og de anbefalede det, fordi de betonmure der sikrer kystens grunde i dag, ikke vil være gode nok til at modstå de stadigt kraftigere storme som vi kan forvente på grund af klimaforandringerne. De pegede på at det er centralt at der var tale om en helhedsløsning, fordi det vil kunne virke mod formålet, hvis enkelte grundejere laver individuelle tiltag på deres grunde.

Gentofte Kommune afholdt 30. oktober 2008 et borgermøde i Tjørnegårdsskolens aula, hvor arkitekten fremlagde projektet. Ca. 250 mennesker var mødt frem, og der blev en livlig debat, hvilket også afspejlede sig i artikler dagspressen i de følgende dage. Villabyerne har bragte også en del læserbreve i tiden, der fulgte.

Modstandere af projektet var især beboere meget tæt på stranden, der dels var bange for øget trafik i området hvis stranden blev mere attraktiv, dels ikke rigtig troede på nødvendigheden af en forbedret kystsikring.

DN var og er overbevist om at en kyststi kun vil tiltrække borgere der kommer til fods og på cykel, nøjagtig ligesom ved Gentofte Sø, hvor mange nyder en gåtur i weekenden, uden at dette afstedkommer biltrafik i området overhovedet. Hvad forudsigelserne om kystens nedbrydning angår, kan vi kun henvise til at det er Danmarks førende eksperter på området der har medvirket til udarbejdelsen af forslaget.

Gentofte Kommune afholdt endnu et borgermøde om projektet 30. juni 2009, hvor et par hundrede tilhørere var mødt frem til endnu en livlig debat. Derefter blev det taget op til behandling i kommunalbestyrelsen 31. august, men her udelukkende som et spørgsmål om hvorvidt der skulle startes en kystsikringssag for strækningen. Dette blev stemt ned med ni konservative stemmer mod otte fra oppositionen - så det var med en lille margin. Se artiklen i Villabyerne her. 

DN mener dog ikke at sagen slutter her - vi mener at den del af projektet der handler om at give adgang for færdsel langs kysten stadig er vigtig at få gennemført, og vil fortsat arbejde for dét. 

Senest har vi i vores bemærkninger til Kommuneplan 2013 igen agiteret for at skabe adgang til færdsel langs kysten. Selvom vi ikke i denne omgang har talt om kystsikring, skriver kommunen i deres svar til os, at der er et aktualiseret behov for kystbeskyttelse, efter at Nordhavn er blevet udvidet. Og de slutter: "Spørgsmålet om behov for fremtidig øget kystsikring vil kunne indgå i processen med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen, som vil blive udarbejdet som et tillæg til Kommuneplan 2013 inden for det næste års tid." Det vil DN følge med spænding!


Relevante filer
Se hele rapporten her 

læs vores brev til kommunen her
Læs vores oprindelige ideoplæg her

Se Kystdirektoratets udtalelse her

Se vores bemærkninger til Kommuneplan 2013 her

Se kommunens svar her

Siden er opdateret 14.9.2013.