Høringssvar om Bernstorff Slotshave

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte (DN) ønsker bestyrelsen at afgive følgende høringssvar i den offentlige høring om ændringer og reguleringer for hundefærdslen i Slotshaven:

DN er - som der også tidligere er gjort opmærksom på i såvel kontaktgruppen som i anden dialog om sagen – positiv overfor de foreslåede ændringer.

Vi finder det vigtigt, at så mange forskellige brugere og interessenter, der naturligt kan indpasses i slotshaven og give oplevelser, reelt har mulighed for at komme i haven for opfyldelse af deres behov. Vi finder det også vigtigt, at der værnes om de kulturhistoriske værdier, haven rummer eller kan rumme på sigt i såvel natur og fauna, som selve de historiske bygninger. Endelig finder vi det helt selvfølgeligt, at brugere og interessenter af såvel privat som kommerciel art respekterer og tager hensyn i bred forstand til hinanden. 

Fredningen fra 1962 medfører ret til at haven kan udbygges med parkformål – altså udvikles, og en hunderegulering finder vi ingenlunde i strid med fredningsformålet om, at offentligheden skal sikres adgang. De løse hunde hindrer reelt dele af befolkningens adgang til haven, og hindrer derudover mulige udbygningstiltag til glæde for andre brugere. Der kan efter vor overbevisning ikke vindes hævd på en adfærd på offentlige parkarealer, og et ordensreglement kan altid udformes som forholdene kræver det.

Vi har derfor stor forståelse for, at en del aktiviteter i og dele af driften af haven er uforenelige med løse hunde. Lad os minde om, at løse hunde i haven kun er tilladt, hvis den er under fuld kontrol – hvilket ingenlunde er tilfældet for alle. De ”ukontrollerede hunde” kan ikke – og i al fald ikke uden en del parkbetjente – isoleret set formenes adgang. Hertil kommer, at nogle hundeejere ser stort på det eksisterende ordensreglement. Enhver kan f.eks. se, at det nuværende ordensreglement om hund i snor ved blomster og bede, og omkring Svanesøen, ikke efterleves. Alt dette må vi tage skarpt afstand fra.

Også den belastning, haven har fået ved det større og større ”hunde-ryk-ind” fra nær og fjern, gør det naturligt at tage skridt til en bedre regulering for såvel alle brugerne som driften. Denne belastning – og deraf øgede driftsudgifter - ligger vel også mere eller mindre til grund for, at de kommunalt ejede parker uden for specielt indhegnede områder har forbud mod løse hunde.

 

Om de konkrete indhegninger/restriktioner og reguleringer har vi følgende bemærkninger til:

Køkkenhaverne og aktivitetsområdet
Som vi hører det, er der ikke de store indvendinger mod at disse arealer hegnes, og hvor hund skal føres i snor. Løse hunde er helt uforenelig med børneaktiviteter og køkkenhave.

Området omkring Svanesøen
Hunde skal i forvejen være i snor i området, så deri kan der vel ikke være nogen ændring?
Som nævnt ovenfor er det åbenbart, at hunde ikke alle – om nogen – føres i snor i området i dag. For at få efterlevet reguleringen må der så selvfølgelig sættes et hegn op, der tydeligt markerer områdereguleringen.
Man kan altid diskutere, hvor stort et areal, det er nødvendigt at hegne omkring Svanesøen, for at kunne beskytte den og dens tilliggende. Vi er tilhængere af, at der hegnes et samlet område som foreslået ved Avlsgården, Thehuset , frugthaverne, skolehaveområdet og Svanesøen. Der vil alene være ret små arealer tilbage, hvis hver lokalitet skulle have sin egen hegning, som ikke giver mening. Det samlede hegnede område har endvidere den meget store fordel, at der så er et samlet anvendeligt område, hvor såvel aktiviteter som brugere, hvis behov er uforeneligt med løse hunde, kan ske. Der er så her mulighed for at gå i et samlet område, holde picnic, more sig med lidt boldleg eller anden aktivitet osv.

Porte/låger
For at hegningen mod løse hunde skal værre effektiv, er det nødvendigt, at der i hegnsåbninger isættes porte/låger. Uden disse vil områdereguleringen ikke blive efterlevet. Den fysiske åbning af lågen gør, at man må forvente, at hundelufteren reflekterer over at man nu træder ind i et reguleret område, ligesom lågen hindrer ukontrollerede hunde i at komme ind.

Regulering af hunde omkring slottet, kavalergården, plænen og parkeringspladsen
DN har forståelse for behovet for en regulering, der tager hensyn til slottet og kavalergårdens brugere. Vi ser det som en stor fordel, at der er aktiviteter i lokaliteterne – lokaliteter som havens brugere også for en stor dels vedkommende kan benytte efter behov, og på de vilkår der nu gælder.
Vi synes at de forskellige offentlige events, der har fundet sted de sidste år på slotspladsen og plænen, er et plus og endnu et attraktivt tilbud for havens brugere og andre. Løse hunde og deres efterladenskaber giver dog gener for anvendelsen.
DN opfordrer til, at der i al fald langs slottes mure (gavlsiderne) sker en – gerne diskret - fysisk afspærring, der hindrer hundenes urinering på soklen for at skåne bygværket.

 DN deltager gerne i en dialog om det videre arbejde og de konkrete tiltag i slotshaven.
 

På vegne af DN i Gentofte

Birthe Rasmussen
Jægersborg Alle 188, 2820 Gentofte.

Den 29. maj 2016.